O logopedu

Prof. dr. sci. Sadeta Zečić

Istaknuti je naučnik, praktičar i profesor koji već 18 godina, sa osnivanjem defektološkog fakulteta, educira mlade stručnjake, naše studente koji već širom zemlje pa i vani uspješno pomažu djeci sa smanjenim intelektualnim sposobnostima i djeci sa govornim poteškoćama.

Prvi doktor defektoloških nauka u našoj zemlji, cijeli radni vijek bavi se podrškom djeci sa posebnim potrebama širom naše zemlje.

Ima sve izbore, od višeg asistenta, docenta, vanrednog profesora i redovnog profesora u kolegiju iz defektologije, inkluzije, specijalne pedagogije i logopedije, a birana je na 3 Univerziteta. Danas radi na Pedagoškom fakultetu u Sarajevu, Nastavničkom fakultetu u Mostaru i na Sveučilištu/Univerzitetu ”Hercegovina”.

U prebogatoj pedagoškoj, stručnoj, naučnoj i društveno humanističkoj djelatnosti dala je ogroman doprinos i neizbrisiv pečat defektološkoj nauci na prostorima BiH i šire, kroz mnoge segmente svog rada. Podrška osobama sa poteškoćama u razvoju na svim uzrastima, nivoima i u svim životnim situacijama, kroz otvaranje vrtića, odjeljenja, škola, zanimanja, fakulteta, radionica, cantara, naučnih skupova, simpozija, savjetovanja. Uz podizanje mladog kadra stručnog za ovu oblast gdje je mentor oko 100 diplomanata, 32 magistra i 3 doktora nauka.

Napisala je vrijednu literaturu: 4 stručna udžbenika, 46 naučno istraživačkih radova, 16 stručnih radova, afirmisala struku na 27 konferencija u zemlji i inostranstvu, uvijek izlažući nešto novo i akteulno, kao i medijsko predstavljanje struke. Kao koordinator ili facilitator, kroz 10 stranih naučno istraživačkih projekata ostvarila je saradnju sa mnogim Univerzitetima u zemlji i inostranstvu, omogućila je da desetine naših studenata borave vani, a veliki broj i da magistrira na stranim Univerzitetima, što doprinosi trendovima reforme u visokom obrazovanju i samom Bolonjskom procesu studiranja. Njezin entuzijazam i ljubav prema čovjeku i nauci koja je humanističkog karaktera, mnogima može poslužiti za dobar primjer…

2004. godine otvorila je prvu privatnu logopedsku vježbaonicu ”Moj glas” sa najmodenijom i najefikasnijom tehnikom kako bi i dalje pomagala djeci i osobama sa govornim poteškoćama.