Logopedija

Recezenti:

  •   prof.dr. Zora  Jačova
  • prof dr. Nevzeta Salihović
  • doc dr .Mirela Duranović

Udžbenik Logopedija je nastao kao rezultat višegodisnjeg iskustva u radu sa djecom sa patologijom verbalne komunikacije, a u namjeri da se znanja iz ove oblasti proširene na studente koji će po završetku studija raditi na dijagnostici i rehabilitaciji osoba sa govorno-jezičkim poremećajima, smetnjama i poteškoćama. 


Udžbenik je namjenjen, osim studentima Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta i pedagoških fakulteta, svim stručnjacima koji učestvuju u kompleksnoj rehabilitaciji patologije verbalne komunikacije.


Logopedija je udžbenik koji studentima, aktivnim edukatorima i rehabilitatorima pruža sve neophodne sadržaje i postupke da stručno i profesionalno ovladaju ovom problematikom, kako kroz individualni, tako i kroz timski i multidisciplinarni pristup u kojem integralno djeluju različiti profili stručnjaka.

Osnovni cilj ovog udžbenika je doprinos razvoju i unapređenju teorijske i praktične strane problema patologije verbalne komunikacije, te da istakne značaj multidisciplinarnog pristupa rehabilitaciji osoba sa patologijom verbalne komunikacije.

Prof.dr. Zora Jakova